RÉTI GYÖRGY: Mussolini kiutasítása

Szocialistából fasiszta

Közismert, hogy a történésznek egy-egy korszak alapos kutatásához sok száz, olykor sok ezer oldalnyi iratanyagot kell (vagy kellene) elolvasni és feldolgozni. Ezek az iratok csaknem mindig érdekesek, még akkor is, ha a maga szürkeségében ábrázolják az adott korszakot. Ritkán adódik azonban, hogy a kutató - miként a gyöngyhalász a tenger mélyén - imígyen kiálthat fel: "heuréka, igazgyöngyöt találtam!" Most egy ilyen sikerélményrõl kívánok röviden beszámolni.

Gömbös Gyula miniszterelnök 1932 és 1936 között Benito Mussolinihoz írt számos levele között egy árván meghúzódó, 1913-as keltezésû, látszólag jelentéktelen lapocskára bukkantam, amely a sors kifürkészhetetlen fintora következtében kerülhetett a két évtizeddel késõbbi iratok közé.

Ebbõl a kalligrafikus írással kitöltött "rendõri nyilvántartólapból" megtudható, hogy a "nyomozás tárgya" Mussolini Benitó (sic!), aki 1883-ban született az olaszországi Predoppióban, 167 cm magas, haja sötétbarna, szeme sötét, tekintete éles (sic!), szája széles, orra sasorr. A rendõri érdeklõdés oka a foglalkozás rovatból derül ki: elemi iskolai tanító, anarchista, sôt szocialista agitátor.

A trieszti "rendõrbiztosság" feljegyzésébõl megtudható, hogy a nevezett személyiség 1909. szeptember hó 13-án "a birodalmi tanácsban képviselt összes királyságokból és országokból kiutasíttatott", méghozzá határidõ nélkül, azaz mindörökre!

Az olvashatatlan nevû hivatal pecsétjébõl kitûnik, hogy ez az irat több mint másfél évvel késõbb, 1911. május 23-án kelt, feltehetõleg egy másik hivatal tájékoztatására és a kitiltó határozat megerõsítése céljából.

Az "egyéb adatokból" kiviláglik az is, hogy a közveszélyes agitátort a berlini rendõrigazgató is nyomoztatja, és ez ügyben kapcsolatban áll a Monarchia hatóságaival.

Ha meggondoljuk, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia összes királyságaiból kitiltott szocialista agitátor alig 13 évvel késõbb az olasz fasizmus vezéreként, majd újabb egy évtized után az Itália, Magyarország és Ausztria közötti szoros együttmûködés legfõbb patrónusaként, késõbb Hitler fô szövetségeseként szerepelt a nemzetközi élet színpadán, hogy két évtizedes "tündöklése" után bukott diktátorként tûnjön le róla, akkor megállapítható, hogy valóban a világ (és a történelem) forgandóságát mutató "iratgyöngyre" leltem.

Vissza a tartalomjegyzékhez